Kalevala yhdistää -hanke on osa Turun opetustoimen käynnistämää ja Opetushallituksen tukemaa Venäläinen kulttuuri tutuksi -hanketta. Hanke on erityisen kiinnostava Itä-Suomen koulun kannalta, sillä koulun johtoajatuksena on laadukkaan perusopetuksen antamisen lisäksi lisätä venäjän kielen ja kulttuurin osaamista alueellamme. Kalevala -hanke antaa mahdollisuuden verkostoitumiseen Suomen sisällä muiden koulujen kanssa, mutta jatkossa yhteistyötä laajennetaan myös Pietarissa olevaan yhteistyökoulumme 238. Monikulttuurisessa kouluyhteisössä Kalevala on hieno lähtökohta oppilaiden luovalle ajattelulle ja ajatusten työstämiselle erilaisiksi tuotoksiksi. Tuotosten tekeminen toteutuu opetussuunnitelmamme suunnassa normaalin koulutyön sisällä äidinkielen, kuvataiteen, käsityön, musiikin ja musiikkiliikunnan tunneilla.

Kalevala yhdistää -hanke on osa Turun opetustoimen käynnistämää ja Opetushallituksen tukemaa  Venäläinen kulttuuri tutuksi -hanketta ja siksi erityisen kiinnostava Itä-Suomen koulun kannalta, sillä koulun johtoajatuksena on laadukkaan perusopetuksen antamisen lisäksi lisätä venäjän kielen ja kulttuurin osaamista alueellamme. Hanke on käynnistynyt Turussa jo vuotta aiemmin, ja mukana ovat Turun normaalikoulu, Puolalan koulu ja Turun katedraalikoulu. Pääsimme hankkeeseen mukaan kuluvana syksynä 2012 yhdessä Kuhmon Timoniemen koulun kanssa.Kalevalasta käsitellään aiheita: Sampo, Kalevalan henkilöt ja maailman synty.

Kalevala -hanke antaa mahdollisuuden verkostoitumiseen, paitsi paikallisesti Lappeenrannan taidemuseon ja Saimaan mediakeskuksen kanssa, myös Suomen sisällä muiden monikulttuurisesti toimivien koulujen kanssa. Yhteistyötä laajennetaan hankkeen edetessä Pietarissa olevan yhteistyökoulumme 238 kanssa.

Etelä-Karjalan taidemuseossa onmyös Venäläisen museon virtuaaliosasto, joten Itä-Suomen koululla on luonteva yhteistyötaho omalla paikkakunnalla.Uusi sähköinen Saimaan Mediakeskuksen luoma www.isk.ejuttu- sivustomme mahdollistaa hankkeen tuotosten ja projektin tuomien ajatusten jakamisen oppilaiden vanhempien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Saimaan Mediakeskus on osallistunut myös animaatioidemme ohjeistamiseen, kuvaamiseen ja kuvien työstämiseen animaatioiksi.

Monikulttuurisessa kouluyhteisössä Kalevala on hieno lähtökohta oppilaiden luovalle ajattelulle ja ajatusten työstämiselle erilaisiksi tuotoksiksi. Suurin osa oppilaista on vain kuullut eepoksen, joten kaikki siitä kumpuavat mielikuvat ja tuotokset ovat nykyaikaan tuotuja, lasten omalla ajatusmaailmalla ja kehitystasolla liikkuvia, tuoreita tulkintoja perinteisistä tarinoista. Hanke tukee kansainvälisyyttä yksilön tasolla asenteina, uskalluksena ja ymmärryksenä omaa ja toisten kulttuuria kohtaan. Taiteen ja kulttuurin saralla tehtävä yhteistyö on hyvä pohja myöhemmälle yhteistyölle

Hanke liittyy luontevasti osaksi normaalia koulutyötä. Kalevala suomalaisen kirjallisuuden perusteoksena kuuluu suomalaiseen kouluun ja kulttuuriin lujasti. Kalevalan työstäminen pienten alkuopetusikäisten lasten kanssa on haastavaa, mutta antoisaa, koska heillä ei ole eri taiteilijoiden luomia mielikuvia Kalevalan henkilöistä ja jo pureskeltuja pohdintoja tapahtumista. Venäläistaustaisilla lapsilla ja heidän vanhemmillaan ei ole Kalevalasta juurikaan mielikuvia. Suurin osa esi- ja alkuopetusikäisistä lapsista lähtee liikkeelle samasta lähtökohdasta, eli he eivät ole kuulleet Kalevalan tarinoita, eivätkä nähneet niitä tauluina tai kuvina. Pienet lapset ovat kokemuksemme mukaan hyvin kiinnostuneita Kalevalan tarinoiden kuuntelemisesta, ja tarinoiden ymmärtäminen ja niiden sisällöistä erilaisten tuotosten työstäminen ovat osa äidinkielen opetuksen sisältöjä. Tuotosten tekeminen toteutuu opetussuunnitelmamme suunnassa normaalin koulutyön sisällä äidinkielen, kuvataiteen, käsityön, musiikin ja musiikkiliikunnan tunneilla.

Kalevala -hanke, joka sisältyy laajempaan Venäläinen kulttuuri tutuksi -hankkeeseen, aloittaa myös alkuopetuksen yhteistyön venäläisen koulun kanssa. Toivomme löytävämme hyviä yhteistyömuotoja, joita voimme toteuttaa myös jatkossa.

Toimittaja: 
Anne Pukki

Avainsanat: